صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خبرگان اهداف
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۸۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۸۹۵۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۴/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷,۳۶۷,۰۴۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۲,۶۳۲,۹۵۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۹,۳۳۰,۳۲۱,۰۱۵,۷۷۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۲۶۸,۳۵۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۲۶۶,۴۹۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۲۶۶,۴۹۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۴/۲۹
اطلاعات صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۰۱/۲۴
نوع صندوق
صندوق اختصاصی بازارگردانی با قابلیت محاسبه nav جداگانه برای هر نماد
انتخاب نماد بازارگردانی:
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ ۱,۲۶۸,۳۵۵ ۱,۲۶۶,۴۹۵ ۱,۲۶۶,۴۹۵ ۰ ۰ ۲۷,۲۸۱,۱۱۲ ۰ ۱۹,۹۱۴,۰۶۸ ۷,۳۶۷,۰۴۴ ۹,۳۳۰,۳۲۱,۰۱۵,۷۷۰
  ۲ ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ ۱,۲۶۸,۴۸۸ ۱,۲۶۶,۶۲۸ ۱,۲۶۶,۶۲۸ ۰ ۰ ۲۷,۲۸۱,۱۱۲ ۰ ۱۹,۹۱۴,۰۶۸ ۷,۳۶۷,۰۴۴ ۹,۳۳۱,۳۰۴,۱۳۱,۷۸۹
  ۳ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ ۱,۲۶۸,۶۲۲ ۱,۲۶۶,۷۶۱ ۱,۲۶۶,۷۶۱ ۰ ۰ ۲۷,۲۸۱,۱۱۲ ۰ ۱۹,۹۱۴,۰۶۸ ۷,۳۶۷,۰۴۴ ۹,۳۳۲,۲۸۷,۳۹۷,۷۹۹
  ۴ ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ ۱,۲۶۶,۴۷۸ ۱,۲۶۴,۶۲۲ ۱,۲۶۴,۶۲۲ ۰ ۰ ۲۷,۲۸۱,۱۱۲ ۰ ۱۹,۹۱۴,۰۶۸ ۷,۳۶۷,۰۴۴ ۹,۳۱۶,۵۲۸,۱۵۶,۶۴۱
  ۵ ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ ۱,۲۶۶,۶۱۱ ۱,۲۶۴,۷۵۵ ۱,۲۶۴,۷۵۵ ۰ ۰ ۲۷,۲۸۱,۱۱۲ ۰ ۱۹,۹۱۴,۰۶۸ ۷,۳۶۷,۰۴۴ ۹,۳۱۷,۵۰۶,۲۴۳,۱۴۰
  ۶ ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ ۱,۲۶۶,۷۴۴ ۱,۲۶۴,۸۸۸ ۱,۲۶۴,۸۸۸ ۰ ۰ ۲۷,۲۸۱,۱۱۲ ۰ ۱۹,۹۱۴,۰۶۸ ۷,۳۶۷,۰۴۴ ۹,۳۱۸,۴۸۴,۴۷۸,۸۳۷
  ۷ ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ ۱,۲۶۶,۸۳۹ ۱,۲۶۴,۹۵۲ ۱,۲۶۴,۹۵۲ ۰ ۰ ۲۷,۲۸۱,۱۱۲ ۰ ۱۹,۹۱۴,۰۶۸ ۷,۳۶۷,۰۴۴ ۹,۳۱۸,۹۵۴,۰۳۵,۵۶۴
  ۸ ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ ۱,۲۷۱,۷۶۳ ۱,۲۶۹,۸۷۱ ۱,۲۶۹,۸۷۱ ۰ ۰ ۲۷,۲۸۱,۱۱۲ ۰ ۱۹,۹۱۴,۰۶۸ ۷,۳۶۷,۰۴۴ ۹,۳۵۵,۱۹۳,۷۳۴,۸۷۸
  ۹ ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ ۱,۲۷۱,۸۸۹ ۱,۲۶۹,۹۹۷ ۱,۲۶۹,۹۹۷ ۰ ۰ ۲۷,۲۸۱,۱۱۲ ۰ ۱۹,۹۱۴,۰۶۸ ۷,۳۶۷,۰۴۴ ۹,۳۵۶,۱۲۳,۶۶۶,۲۱۶
  ۱۰ ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ ۱,۲۷۲,۰۷۸ ۱,۲۷۰,۱۸۶ ۱,۲۷۰,۱۸۶ ۰ ۰ ۲۷,۲۸۱,۱۱۲ ۰ ۱۹,۹۱۴,۰۶۸ ۷,۳۶۷,۰۴۴ ۹,۳۵۷,۵۱۵,۵۷۳,۰۶۵
  ۱۱ ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ ۱,۲۸۴,۳۶۶ ۱,۲۸۲,۴۶۴ ۱,۲۸۲,۴۶۴ ۰ ۰ ۲۷,۲۸۱,۱۱۲ ۰ ۱۹,۹۱۴,۰۶۸ ۷,۳۶۷,۰۴۴ ۹,۴۴۷,۹۶۸,۱۶۳,۳۷۵
  ۱۲ ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ ۱,۲۸۵,۷۸۶ ۱,۲۸۳,۸۵۱ ۱,۲۸۳,۸۵۱ ۰ ۰ ۲۷,۲۸۱,۱۱۲ ۰ ۱۹,۹۱۴,۰۶۸ ۷,۳۶۷,۰۴۴ ۹,۴۵۸,۱۸۶,۶۳۵,۸۲۵
  ۱۳ ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ ۱,۲۸۷,۵۲۴ ۱,۲۸۵,۶۰۷ ۱,۲۸۵,۶۰۷ ۰ ۰ ۲۷,۲۸۱,۱۱۲ ۰ ۱۹,۹۱۴,۰۶۸ ۷,۳۶۷,۰۴۴ ۹,۴۷۱,۱۲۵,۷۰۶,۲۸۰
  ۱۴ ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ ۱,۲۷۸,۸۷۰ ۱,۲۷۶,۹۲۶ ۱,۲۷۶,۹۲۶ ۰ ۰ ۲۷,۲۸۱,۱۱۲ ۰ ۱۹,۹۱۴,۰۶۸ ۷,۳۶۷,۰۴۴ ۹,۴۰۷,۱۶۹,۴۳۰,۸۵۲
  ۱۵ ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ ۱,۲۵۱,۶۱۰ ۱,۲۴۹,۶۷۲ ۱,۲۴۹,۶۷۲ ۰ ۰ ۲۷,۲۸۱,۱۱۲ ۰ ۱۹,۹۱۴,۰۶۸ ۷,۳۶۷,۰۴۴ ۹,۲۰۶,۳۸۵,۳۳۱,۳۲۵
  ۱۶ ۱۴۰۳/۰۴/۱۴ ۱,۲۵۱,۷۴۹ ۱,۲۴۹,۸۱۰ ۱,۲۴۹,۸۱۰ ۰ ۰ ۲۷,۲۸۱,۱۱۲ ۰ ۱۹,۹۱۴,۰۶۸ ۷,۳۶۷,۰۴۴ ۹,۲۰۷,۴۰۸,۳۰۴,۸۷۶
  ۱۷ ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ ۱,۲۵۱,۸۸۸ ۱,۲۴۹,۹۴۹ ۱,۲۴۹,۹۴۹ ۰ ۰ ۲۷,۲۸۱,۱۱۲ ۰ ۱۹,۹۱۴,۰۶۸ ۷,۳۶۷,۰۴۴ ۹,۲۰۸,۴۳۱,۳۱۵,۷۰۴
  ۱۸ ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ ۱,۲۵۲,۰۴۰ ۱,۲۵۰,۱۰۴ ۱,۲۵۰,۱۰۴ ۰ ۹۷,۷۷۹ ۲۷,۲۸۱,۱۱۲ ۰ ۱۹,۹۱۴,۰۶۸ ۷,۳۶۷,۰۴۴ ۹,۲۰۹,۵۷۲,۱۴۲,۴۴۳
  ۱۹ ۱۴۰۳/۰۴/۱۱ ۱,۲۲۶,۶۰۵ ۱,۲۲۴,۶۹۵ ۱,۲۲۴,۶۹۵ ۰ ۰ ۲۷,۱۸۳,۳۳۳ ۰ ۱۹,۹۱۴,۰۶۸ ۷,۲۶۹,۲۶۵ ۸,۹۰۲,۶۳۴,۸۱۰,۸۷۶
  ۲۰ ۱۴۰۳/۰۴/۱۰ ۱,۲۲۳,۷۶۱ ۱,۲۲۱,۸۶۹ ۱,۲۲۱,۸۶۹ ۰ ۶۱,۲۰۷ ۲۷,۱۸۳,۳۳۳ ۰ ۱۹,۹۱۴,۰۶۸ ۷,۲۶۹,۲۶۵ ۸,۸۸۲,۰۸۹,۰۷۶,۲۹۲
  مشاهده همه